Dave Phillips & Hiko/Gauze

05.05.2012    Sunburst, Takasaki-Gunma, Japan.

120505_takasaki
Jp12_flyer
Fmdp_japan2012